Zoologia i Botanika zielony zakątek Sosnowca

Park im. Jacka Kuronia

Park im. Jacka Kuronia jest zielonym zakątkiem znajdującym się na granicy Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Na jego terenie stacjonuje Dział Botaniczno- Zoologiczny Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Czym zajmują się nasi pracownicy?

Przede wszystkim swoją opieką otaczają zwierzęta przebywające w Mini ZOO. Znajdziemy tutaj kilka różnych gatunków – zagrożone wyginięciem owce grzywiaste Arui, kozy domowe, daniele, kułany oraz ptaki takie jak pawie, kury Fenix, gołębie czy bażanty. Na co dzień pracownicy działu dbają o utrzymanie czystości na wybiegach zwierząt, karmią je, poją i obserwują ich zachowanie pod kątem ewentualnych nieprawidłowości mogących świadczyć o złym samopoczuciu czy chorobie. Mini ZOO znajduje się na otwartym terenie, wstęp do niego nie wymaga zakupu biletów – zapraszamy o każdej porze dnia.

Na terenie Mini ZOO należy zachować spokój, aby nie płoszyć i nie denerwować zwierząt. Prosimy, aby nie dokarmiać naszych podopiecznych, którym zapewniamy wymaganą codzienną dawkę pokarmową Tuż obok wybiegu kóz znajduje się drewniana skrzynia, do której można włożyć dary – suchy chleb, owoce czy warzywa, które potem podamy zwierzętom.

Poza opieką nad zwierzętami do zadań pracowników naszego działu należą także kwestie utrzymania czystości w tej części miasta oraz pielęgnacja zieleni (nasadzenia czy podcinanie krzewów). Pracownicy cały rok, najlepiej jak potrafią, dbają o porządek w naszym mieście:

  • koszą
  • grabią
  • zamiatają
  • odchwaszczają wymagające tego miejsca
  • podcinają gałęzie
  • likwidują dzikie wysypiska oraz regularnie odbierają odpady z koszy komunalnych

 

Egzotarium

Lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wytyczały nowy ład i porządek wmieście.  W 1935 roku ówczesne władze miejskie wyszły z inicjatywą założenia na terenie Starego Sosnowca parku o powierzchni 4,8 ha zgodnego z trendami modernistycznymi. Osiowość miały podkreślać baseny zlokalizowane na terenie parku, szpalery drzew oraz symetrycznie prowadzone alejki, których układ w lekko zmienionej formie można oglądać do dziś. W tym okresie nie istniał jeszcze budynek obecnego Egzotarium a sam park stał się pierwszym parkiem miejskim.

Za modernizację parku podjęto się w 1945 roku i urządzono wg projektu Mirosława Cellera i Stanisława Romika, częściowo zmieniając układ komunikacyjny i likwidując stawy. Część parku była przeznaczona na ogród dendrologiczny i obsadzona różnymi gatunkami drzew i krzewów. Na obszarze przylegającym do ul. Piłsudskiego zlokalizowano Palmiarnię i Akwarium znane obecnie pod nazwą Egzotarium oraz wyłączono działki na ekspozycję roślin gruntowych. Prace ukończono w 1956 r.  a w 1961 roku w prawej części parku ustawiono  fontannę z rzeźbą przedstawiającą  troje dzieci. Kolekcja  poszerzała się dzięki pozyskiwaniu roślin z różnych ogrodów w tym z Palmiarni w Gliwicach, Poznania oraz Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Wiele tych okazów można podziwiać do dziś. W centralnej części Palmiarni  możemy dostrzec rzeźbę klęczącej dziewczynki, przedstawiającą córkę autora rzeźby Stefana Chorembalskiego -Zofię. Druga rzeźba zlokalizowana była w basenie w strefie gorącej, przedstawiała młodą nieodzianą dziewczynę. Rzeźba z niewiadomych przyczyn została usunięta i wywieziona. Do dziś nie znane są jej dalsze losy. 

Część akwarystyczna szczyciła się w tym okresie największą kolekcją ryb i roślin akwariowych. W latach 70-tych w trakcie budowy Osiedla Piastowskiego zdewastowano znaczną część parku. Częściowo stracił on również swoje walory przez wycinanie drzew, które z racji wieku stanowiły zagrożenie. Nadzieja nadeszła wraz z ideą Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Powstały projekty Nowego budynku Egzotarium oraz przekształcenia parku w Ogród Botaniczny. Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , Egzotarium z dniem 18 lipca 2012 uzyskało status Ogrodu Botanicznego a  21 grudnia tego samego roku status Ogrodu Zoologicznego. W dniu 1 czerwca 2017 roku władze miasta wraz z obecnym prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim, podpisali umowę z firmą BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Ździebłowski  na zaprojektowanie przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem przestrzennym przylegającego terenu. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało ogłoszone we wrześniu 2019 roku. Niestety, zaproponowane przez potencjalnych wykonawców ceny realizacji zadania znacznie przekraczały przewidywany na ten cel budżet. Obecnie trwa drugie postępowanie przetargowe.

Nowe Egzotarium będzie pełniło funkcję edukacyjną dotyczą rodzimych gatunków roślin i zwierząt. W Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium będziemy mogli podziwiać kolekcję ryb dorzecza Przemszy, a w otoczeniu budynku będą rozmieszczone rodzime siedliska roślinne: biotop grądowy, zbiorowisko szuwarowe i murawa kserotermiczna. Ścieżkę edukacyjną wewnątrz budynku zwiedzający będzie zaczynał od poziomu -1 gdzie będą znajdowały się olbrzymie akwaria z rodzimymi gatunkami ryb oraz rybami z całego świata m.in. duch amazoński, pielęgnica szmaragdowa, arowana srebrna, płaszczki słodkowodne, wisłonos amerykański. W terrariach aqaterrariach będzie można podziwiać gady i owady m.in. zaskroniec i pająk topik, anakonda zielona, ptaszniki i drzewołazy. Następnie ścieżka edukacyjna będzie prowadziła do Palmiarni na poziom parteru.  Na tym poziomie głównymi eksponatami będą rośliny ale wśród nich miejsce znajdą także m.in. legwan zielony, żółw żabuti, bazyliszek płatkogłowy, legwan czarny, boa dusiciel, pyton rombowy, pyton siatkowany, boa tęczowy brazylijski, anolis kubański, kajman okularowy, badylarka pospolita, tukan wielki. Podróż po  Egzotarium kończyć się będzie na  poziomie +1. W tym miejscu będą znajdowały się sale lekcyjne, przestrzeń wystawiennicza wystaw stałych i  czasowych, kino edukacyjne, a także w kawiarnia. Prace powinny zakończyć się po 2 latach od rozpoczęcia robót.

 

W razie pytań, sugestii czy interwencji można kontaktować się z nami w godzinach 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku pod numerem:

+48 515 079 995

A także w razie sytuacjach awaryjnych całodobowo pod numerem:

Kliknięcie spowoduje połączenie telefoniczne+48 502 122 862

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do zamieszczenia dokładnego opisu.